Nr postępowania DZ/UI/341/171/09

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania. Dotyczy zadań D1 - D5.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Zadań (Zadania D1 ? D5), uznane zostały następujące oferty dodatkowe: ? dla Zadania D1 ? oferta dodatkowa nr 2 złożona przez ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 23.790,00 zł; ? dla Zadania D2 ? oferta dodatkowa nr 2 złożona przez ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 35.685,00 zł; ? dla Zadania D3 ? oferta dodatkowa nr 2 złożona przez ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 19.032,00 zł; ? dla Zadania D4 ? oferta dodatkowa nr 2 złożona przez ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 23.790,00 zł; ? dla Zadania D5 ? oferta dodatkowa nr 2 złożona przez ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 19.032,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta dodatkowa nr 1 ? Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania D1: 97,5; dla Zadania D2: 97,5; dla Zadania D3: 97,5; dla Zadania D4: 97,5; dla Zadania D5: 97,5. ? oferta dodatkowa nr 2 ? EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań; liczba uzyskanych punktów dla Zadania D1: 100,00; dla Zadania D2: 100,00; dla Zadania D3: 100,00; dla Zadania D4: 100,00; dla Zadania D5: 100,00.
Data zamieszczenia informacji