Nr postępowania DZ/UD/341/212/09

Wykonanie usługi polegającej na stałej konserwacji instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Witolda Michała Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 166.798,40 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Witold Michał Procek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 - VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 84,88; - oferta nr 3 - H. Cegielski ENERGOCENTRUM Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 53,13.
Data zamieszczenia informacji