Nr postępowania DZ/EL/341/217/09

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Security Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, G4S Security System (Polska) Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa oraz G4S Security Services S.A., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa reprezentowanych przez G4S Security Sp. z o.o., z ceną brutto: 550.627,38 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Dariusz Urbański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RENOMA Biuro Ochrony Osób i Mienia , ul. Naramowicka 253, 61-611 Poznań ? liczba uzyskanych punktów: 97,99. - oferta nr 2 ? wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Security Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, G4S Security System (Polska) Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa oraz G4S Security Services S.A., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa reprezentowani przez G4S Security Sp. z o.o., z ? liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 - Tomasza Zegan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wolf Security, ul. Wapienna 32, 64-920 Piła ? liczba uzyskanych punktów: 74,21.
Data zamieszczenia informacji