Nr postępowania DZ/UI/341/171/09

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania. Dotyczy zadania B.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla Zadania B uznana została oferta firmy ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 770.796,00 zł. W związku z tym, iż cena najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie w części dot. Zadania B. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 5 ? ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania B: 100,00.
Data zamieszczenia informacji