Nr postępowania DZ/UL/341/086/06

usługi serwisowe w zakresie napraw mechanicznych i elektrycznych samochodów

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na wystąpienie przesłanki wymienionej w pkt 7 ww. art. - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opisując przedmiot zamówienia ? pkt 3 SIWZ nie uwzględnione zostały wszystkie istotne elementy zamówienia decydujące o cenie składanych ofert. Zakres napraw wskazanych w SIWZ uwzględnia tylko jednokrotne dokonanie poszczególnych napraw. W związku z powyższym oferty zostały złożone na jednokrotne wykonanie poszczególnej usługi.
Data zamieszczenia informacji