Nr postępowania DZ/UI/341/210/09

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich oraz zdarzeń komunikacyjnych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ENEOS sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, z ceną brutto: 349.691,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe Michał Zieliński, ul. Bułankowi 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 95,24 pkt.; - oferta nr 2 - VABUD sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 82,60 pkt.; - oferta nr 3 - ENEOS sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt;
Data zamieszczenia informacji