Nr postępowania DZ/UI/341/211/09

Montaż, w szafkach oświetlenia drogowego będących własnością Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, sterowników zastępujących zegary astronomiczne oraz systemu komputerowego do ciągłego nadzoru pracy sterowników

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Andrzeja Argasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych MICROMEX, al. 1 Maja 1/15, 62-510 Konin, z ceną brutto: 653.920,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? VABUD Sp. z o.o. ? liczba uzyskanych punktów: 59,89; - oferta nr 2 ? Andrzej Argasiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych MICROMEX, al. 1 Maja 1/15, 62-510 Konin ? liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji