Nr postępowania DZ/RP/341/197/09

Zamówienia publicznego na usługę polegającą na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie płatnego Parkowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 1.437.160,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.;
Data zamieszczenia informacji