Nr postępowania DZ/IB/341/220/09

Przebudowa cieku Plewianka

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Henryka Paczkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, z ceną brutto: 1.050.692,56 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? P.R.B.I. Podhorecki Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 75,32; - oferta nr 2 ? Robert Jeszke prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL, Biechówko 31A, 86-140 Drzycim, liczba uzyskanych punktów: 77,43; - oferta nr 3 - Henryk Paczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji