Nr postępowania DZ?UD/341/218/09

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, Poznań, z ceną brutto za część I Przejścia podziemne: 324.210,00 zł. i z ceną brutto za część II Mosty i wiadukty: 64.200,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji