Nr postępowania DZ/IB/341/216/09

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla budowy ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: BBF sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań oraz PROMOST sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, z ceną brutto: 58.560,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Anna Pacewicz - Dyrda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa ?ANMAR? Anna Pacewicz- Dyrda, ul. Czarna Droga 3/97, 85-220 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 76,43 pkt.; - oferta nr 2 - AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 43,64 pkt.; - oferta nr 3 - Dorota Biegańska oraz Adam Biegański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów A-PROPOL s.c. A. Biegański, D. Biegańska, ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice, liczba uzyskanych punktów: 56,77 pkt; - oferta nr 4 - Piotr Strzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa DROGOWIEC Piotr Strzyżewski, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,85 pkt, - oferta nr 5 - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów TRASA sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań (lider) oraz Adam Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Adam Grabowski, ul. Rzeszowska 9, 60-468 Poznań (partner): liczba uzyskanych punktów: 48,98 pkt, - oferta nr 6 - Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba, oś. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,55 pkt, - oferta nr 7 - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: BBF sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań oraz PROMOST sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt, - oferta nr 8 - Danuta Ciszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Danuta Ciszewska, ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 56,14 pkt, - oferta nr 9 - Michał Krüger oraz Rafał Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c., ul. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 78,17 pkt
Data zamieszczenia informacji