Nr postępowania DZ/IB/341/207/09

Przebudowa ulic: Gorzyńskiej, Warpnowskiej, Człopskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 529.973,13 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? DROBUD sp. z o.o., ul.Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,11 pkt.; - oferta nr 2 ? Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 73,27 pkt.; - oferta nr 3 ? P.R.B.I. ?PODHORECKI? sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 89,29 pkt; - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,56 pkt, - oferta nr 6 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 61-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 65,91 pkt, - oferta nr 7 ? POL-DRÓG Piła sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 84,04 pkt, - oferta nr 8 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt, - oferta nr 11 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zbigniew Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynieryjno ? Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński, ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań (lider) oraz Zbigniew Kluj prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań (partner), liczba uzyskanych punktów: 62,01 pkt, - oferta nr 12 ? Z.R.B. TEELDOM sp. z o.o. spółka jawna, ul. Dworska 5, 61-619 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,55 pkt
Data zamieszczenia informacji