Nr postępowania DZ/IB/341/184/09

Wykonanie prac projektowych Nowego Kolektora Bogdanki na odcinku od ul. Pułaskiego do rzeki Warty w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: W związku z częściowym uwzględnieniem protestu wniesionego przez Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej ?BIPROWOD? Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający: a)działając zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do wykonawców o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy złożone oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia. Wszyscy wykonawcy przedłożyli stosowne wyjaśnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 08 stycznia 2010r. Zamawiający dokonał oceny przedłożonych wyjaśnień i nie stwierdził podstaw do uznania, że którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę tj. cenę niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi; oraz b)dokonał ponownej oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu oraz wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art.183 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.). Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę ponownie uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ekosystem Zielona Góra Sp. z o.o. , ul. Kożuchowska 20c, 64-364 Zielona Góra i Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 64-364 Zielona Góra, z ceną brutto: 536.800,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 złożona przez Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej ?BIPROWOD? Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 37,61; ? oferta nr 2 złożona przez IOSIS Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 55,14; ? oferta nr 3 złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia: Ekosystem Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 64-364 Zielona Góra i Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 64-364 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 4 złożona przez AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,29.
Data zamieszczenia informacji