Nr postępowania DZ/IB/341/215/09

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla budowy ulicy Snopowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Juliana Kalubę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba, oś. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, z ceną brutto: 98.820,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 42,63 pkt.; - oferta nr 2 - Danuta Ciszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Danuta Ciszewska, ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,01 pkt.; - oferta nr 3 - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów TRASA sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań (lider) oraz Adam Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Adam Grabowski, ul. Rzeszowska 9, 60-468 Poznań (partner), liczba uzyskanych punktów: 82,65 pkt; - oferta nr 4 - Michał Krüger oraz Rafał Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c., ul. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 71,11 pkt, - oferta nr 5 - Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba, oś. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt, - oferta nr 6 - Anna Pacewicz- Dyrda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa ?ANMAR? Anna Pacewicz ? Dyrda, ul. Czarna Droga 3/97, 85-220 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 63,53 pkt, - oferta nr 7 - DROMOST sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71,81 pkt,
Data zamieszczenia informacji