Nr postępowania DZ/EL/341/234/09

Dostawa umundurowania dla Kontrolerów Parkowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez POSKAL Piotr i Liliana Janiak Spółka Jawna, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań, z ceną brutto: 44.774,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: - oferta nr 1 ? Elżbieta Marciniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?EL-MAR? Firma Konfekcyjno ? Handlowa Elżbieta Marciniak, ul. Mickiewicza 24, 60-836 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,13; - oferta nr 2 ? Andrzej Miziniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe Namioty - Konin, ul. 3 Maja 31, 62-500 Konin, liczba uzyskanych punktów: 71,01; - oferta nr 3 - POSKAL Piotr i Liliana Janiak Spółka Jawna, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 - Ewa Babicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?T.S.M.? ? Trójmiejski Salon Mundurowy, ul. Żwirowa 4, 84-240 Reda, liczba uzyskanych punktów: 82,82; - oferta nr 5 - Centrala Zaopatrzenia Mundurowego ?INTERMAG? Ryszard Czykun Spółka jawna, ul. Broniewska 10, 85-708 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 78,37.
Data zamieszczenia informacji