Nr postępowania DZ/IB/341/169/06

Roboty budowlane w zakresie budowy chodnika przy ul. Inflanckiej w Poznaniu od ul. Piłsudskiego do wjazdu na teren osiedla Polan.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 304.746,65 zł.
Data zamieszczenia informacji