Nr postępowania DZ/RP/341/233/09

Usługi polegające na opracowaniu i dostarczeniu projektu organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze Jeżyc dla Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu
z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Dominikę Pulikowską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, z siedzibą w Poznaniu (60-193) przy ul. Królewny Śnieżki 4, z ceną brutto 103.700,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, uzyskane punkty: 14. - oferta nr 2 ? Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, uzyskane punkty: 100. - oferta nr 3 ? ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, uzyskane punkty: 23.
Data zamieszczenia informacji