Nr postępowania DZ/IB/341/230/09

Wykonanie prac projektowych dla budowy układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, z ceną brutto: 575.840,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; oferta nr 3 ? Fojud S.A. (informację o przekształceniu Spółki Zamawiający otrzymał w dniu 18.01.2010r.), ul. 28 Czerwca 1956 r. 398, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,06; oferta nr 4 - Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 80,00; oferta nr 5 - Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT?, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 37,34.
Data zamieszczenia informacji