Nr postępowania DZ/RB/341/002/10

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz Vialis Polska) na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania 1 ? oferta nr 1 złożona przez MSR TRAFFIC Zakład Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto: 271.328,00 zł, - dla zadania 2 - oferta nr 2 złożona przez firmę Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, z ceną brutto: 283.534,83 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie 1 - oferta nr 1 ? MSR TRAFFIC Zakład Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100; Zadanie 2 - oferta nr 2 - Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji