Nr postępowania DZ/RB/341/005/10

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Elmont-Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 329.400,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Elmont-Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji