Nr postępowania DZ/ID/341/226/09

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową wiaduktu "Antoninek" w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Andrzeja Urbaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Urbaniak Przedsiębiorstwo Inżynieryjno ? Budowlano ? Usługowe, z siedzibą w Poznaniu (61-407) przy ul. Witaszka 13; z ceną brutto 657.000,00 PLN PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1: SCOTT Wilson Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa liczba uzyskanych punktów: 38,1; oferta nr 2 LAFRENTZ - Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań liczba uzyskanych punktów: 45,2; oferta nr 4 Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa liczba uzyskanych punktów 41,9; oferta nr 5 Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. ul. M. Rataja 15b, 20-270 Lublin liczba uzyskanych punktów: 46,5; oferta nr 6 Andrzej Urbaniak Przedsiębiorstwo Inżynieryjno ? Budowlano ? Usługowe, ul. Witaszka 13, 61-407 Poznań liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 7 ECM Group Polska Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa liczba uzyskanych punktów 64,2; oferta nr 8 BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań liczba uzyskanych punktów: 40,4.
Data zamieszczenia informacji