Nr postępowania DZ/EL/341/015/10

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zarządu Dróg Miejskich.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta uznana została oferta złożona przez ?Pozcom? Sp. z o.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, z ceną brutto: 114.301,80 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jarosław Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HARDSOFT-TELEKOM, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,13; - oferta nr 2 ? ?Pozcom? Sp. z o.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 ? Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,17.
Data zamieszczenia informacji