Nr postępowania DZ/UD/341/011/10

Remont przejścia podziemnego pod ul. Warszawską w Poznaniu (do cmentarza Miłostowo).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zbigniewa Przybeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?IKOMONT? Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 59, Janikowo, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto: 466.757,24 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 - Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?IKOMONT? Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 59, Janikowo, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 2 - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane ?TORKRET? W. Majchrzak, Sp. jawna, ul. Skryta 12, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 92,61.
Data zamieszczenia informacji