Nr postępowania DZ/EL/341/024/10

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta uznana została oferta złożona przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole, z ceną brutto 400.160,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji