Nr postępowania DZ/UI/341/010/10

Intensywna dwuletnia pielęgnacja zieleni w pasie drogowym ulicy Lechickiej na odc. od ul. Serbskiej do skrzyżowania z ul. Naramowicką oraz intensywna roczna pielęgnacja drzew i pnączy w pasie drogowym ul. Krzywoustego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla Zadania A ? oferta złożona przez p. Eugeniusza Kęsickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW, ul. Słodyńska 37A, 60-480 Poznań, z ceną brutto: 234.537,91 zł, - dla Zadania B ? oferta złożona przez p. Piotra Bajora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo ? Handlowe, ul. Kilińskiego 24c/6, 63-100 Śrem, z ceną brutto: 27.069,27 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA: Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo ? Handlowe, ul. Kilińskiego 24c/6, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 41,37; dla Zadania B ? 100,00. - oferta nr 2 ? Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk A. Demska i P. Grzegorczyk Spółka Jawna ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki liczba uzyskanych punktów: dla Zadania B ? 31,31. - oferta nr 3 ? Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 49,93; dla Zadania B ? 69,55. - oferta nr 4 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 71,39; dla Zadania B ? 56,79. - oferta nr 5 ? Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MaGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 74,24; dla Zadania B ? 54,28. - oferta nr 6 ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 71,91; dla Zadania B ? 81,12. - oferta nr 7 ? PARK?M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 79,14; dla Zadania B ? 61,81. - oferta nr 8 ? Andrzej Wojciech Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?OGRÓD?, ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 60,72; dla Zadania B ? 29,33. - oferta nr 9 ? Eugeniusz Kęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW, ul. Słodyńska 37A, 60-480 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A ? 100,00; dla Zadania B ? 64,28.
Data zamieszczenia informacji