Nr postępowania DZ/UD/341/025/10

Wykonanie zatoki postojowej ze stanowiskiem kontroli technicznej pojazdów w ciągu ul. Lutyckiej pod wiaduktem Golęcińskim w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drogbet Wieczorek Sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 1.020.757,07 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA: Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Drogbet Wieczorek Sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 3- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., Żabno 2a, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 92,25.
Data zamieszczenia informacji