Nr postępowania DZ/IB/341/030/10

Budowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Polnej w Poznaniu na skrzyżowaniu z ul. Jackowskiego i ul. Szamarzewskiego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca (lider) oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 576.077,14 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA: Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Elmont Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 90,93; - oferta nr 2 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca (lider) oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 - Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO ? TECH Eugeniusz Pawlikowski, liczba uzyskanych punktów: 84,65.
Data zamieszczenia informacji