Nr postępowania DZ/EL/341/029/10

Dostawa materiałów do poziomego cienkowarstwowego znakowania dróg

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Farby Maestria Polska Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk z ceną brutto 539.789,00 zł oraz wskaźnikiem zużycia farby 0,58 zł/m?. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM: Ocena ofert dokonana na podstawie kryterium: 1) najniższa cena - 50 %, 2) wskaźnik maksymalnego zużycia farby ? 50% Punktacja: - oferta nr 1 ? RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punków w kryterium najniższa cena - 47,87; liczba uzyskanych punktów w kryterium wskaźnik maksymalnego zyżycia farby - 43,94. Łączna punktacja - 91,81; - oferta nr 2 - PPG Polifarb Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn, liczba uzyskanych punków w kryterium najniższa cena - 49,79; liczba uzyskanych punktów w kryterium wskaźnik maksymalnego zużycia farby - 36,25. Łączna punktacja - 86,04; - oferta nr 3 - Kontur Sp. z o.o., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynów - liczba uzyskanych punków w kryterium najniższa cena - 50,00; liczba uzyskanych punktów w kryterium wskaźnik maksymalnego zużycia farby - 41,43. Łączna punktacja - 91,43; - oferta nr 4 ? Farby Maestria Polska Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk,: - liczba uzyskanych punków w kryterium najniższa cena - 45,65; liczba uzyskanych punktów w kryterium wskaźnik maksymalnego zużycia farby -50,00. Łączna punktacja - 95,65
Data zamieszczenia informacji