Nr postępowania DZ/EL/341/034/10

Dostawa znaków drogowych typu średniego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta założona przez ?WIMED? Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto 218.772,11 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA:Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: złożona przez ?Giera? Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Sp. J., ul. Lipowa 49 a, 11-042 Jonkowo ? 96,13. ? oferta nr 2: złożona przez Dominika Jerzego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka ?84,25. ? oferta nr 3: złożona przez ?WIMED? Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów ? 100,00. ? oferta nr 4 ? złożona przez Restal Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole ?73,67. ? oferta nr 5 ? złożona przez CZMUDA S.A. ul. Sokola 6 c, 11-041 Olsztyn ? 96,65. ? oferta nr 6 ? złożona przez LIRF Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Fornalczyk s.c., ul. Kard. ST. Wyszyńskiego 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie ?57,12. ? oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Wisła Armatura s.c. A. Kraszyna, D. Michalski, ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów ? 56,92 .
Data zamieszczenia informacji