Nr postępowania DZ/RB/341/026/10

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego podłużnego i poprzecznego ulic miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została : dla zdania 1 oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma HUNTER, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań z ceną brutto 249.612,00 zł, dla zdania 2 oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto 550.293,20 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA:Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 : złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe DROGPOL Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 39, 42-360 Poraj, liczba uzyskanych punktów dla zadnia 1: 66.32, liczba uzyskanych punktów dla zadania 2: 68,92. Oferta nr 2 : złożona przez Cleanosol Polska Sp. z o. o., al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia, liczba uzyskanych punktów dla zadnia 1: 49,34; Oferta nr 3: złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Imex- Bis Sp. z o.o. ul. Jasielska 9a, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadnia 1:85,38, liczba uzyskanych punktów dla zadania 2: 88,85. Oferta nr 4: złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów dla zadnia 1:96,03, liczba uzyskanych punktów dla zadania 2: 100,00, Oferta nr 5 : złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma HUNTER, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadnia 1:100,00, liczba uzyskanych punktów dla zadania 2: 94,29.
Data zamieszczenia informacji