Nr postępowania DZ/RB/341/027/10

Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 6: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski Paweł Czubiel, ul. Kwiatkowskiego 50/09, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 112.240,00 zł.
Data zamieszczenia informacji