Nr postępowania DZ/IB/341/038/10

Dostawa oraz instalacja systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na Stary Rynek w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że z przyczyn wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.)przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu nie została złożona żadna oferta.
Data zamieszczenia informacji