Nr postępowania DZ/IB/341/035/10

Remont ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda J. Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Bukowskiej w Poznaniu (Etap I)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto: 4.471.262,50 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 97,44. - oferta nr 2 - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 - Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 93,87. - oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica oraz Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń reprezentowani przez Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 84,82. - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,73. - oferta nr 6 ? ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 79,61.
Data zamieszczenia informacji