Nr postępowania DZ/UD/341/040/10

Remont nawierzchni chodników w ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kruszwickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, 60-688 Poznań, z ceną brutto:182.204,19 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 85,02; - oferta nr 2 ? Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,43; - oferta nr 3 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,93; - oferta nr 4 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o. o. sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 92,55; - oferta nr 5 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 6 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,51; - oferta nr 7? Stanisław Marzuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy, ul. Żeglarska 50, 61-347 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,18; - oferta nr 8 - Drogbet Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 93,00.
Data zamieszczenia informacji