Nr postępowania DZ/UD/341/041/10

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Jarzębowej (odc. Opolska-Głogowa) oraz Głogowej (odc. Jarzębowa ? Jesionowa) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, z ceną brutto: 357.975,94 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 ? ?Pol-Dróg Kościan? Sp. z o.o., ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 80,51; - oferta nr 3 ? Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 94,42; - oferta nr 4 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, liczba uzyskanych punktów: 93,85; - oferta nr 6 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 74,37; - oferta nr 7 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 94,98; - oferta nr 8 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,54.
Data zamieszczenia informacji