Nr postępowania DZ/IB/341/164/06

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza-Poznańska w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań oraz MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto 34.648,00 zł.
Data zamieszczenia informacji