Nr postępowania DZ/UD/341/044/10

Remont nawierzchni chodnika w ul. Bukowskiej (odc. Szamotulska - Grochowska) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez TOR - MEL Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, z ceną brutto: 216.560,74 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? TOR - MEL Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 78,51; - oferta nr 4 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 97,60; - oferta nr 5 ? Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 96,66; - oferta nr 6 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,14; - oferta nr 7 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 98,15.
Data zamieszczenia informacji