Nr postępowania DZ/IB/341/043/10

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Złotowska- Malwowa-Skórzewska w Poznaniu i Poznańska w Skórzewie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 5.959.518,62 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o., ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan oraz Pol-Dróg Piła Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 76,56. - oferta nr 2 - Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 97,73. - oferta nr 3 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica oraz Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 93,03. - oferta nr 5 ? Strabag Sp. z o. o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 79,58.
Data zamieszczenia informacji