Nr postępowania DZ/IB/341/012/10

Rozbudowa z przebudową ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcelińską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, włącznie
z remontem skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 6 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; INFRA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl; SIAC CONSTRUCTION LTD (SIAC), Dolcain House Monastery Road Clondalkin Dublin 22 Irlandia; z ceną brutto: 20.492.470,54 PLN PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - POL-DRÓG Piła z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 85,8. - oferta nr 3 - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 81,7. - oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno; Pharmgas S.A. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 61,2. - oferta nr 5 ? MOSTOSTAL Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 68,4. - oferta nr 6 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; INFRA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl; SIAC CONSTRUCTION LTD (SIAC), Dolcain House Monastery Road Clondalkin Dublin 22 Irlandia, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 7 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie; STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 79,4.
Data zamieszczenia informacji