Nr postępowania DZ/UD/341/047/10

Remont nawierzchni chodników ul. Łąkowej od ul. Strzeleckiej do ul. Krakowskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Mateusza Cegłowskiego prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 216.338,85 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,19. - oferta nr 2 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 96,38. - oferta nr 3 - MATT S.C., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 77,23. - oferta nr 4 ? Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 89,61. - oferta nr 5 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 6 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 96,26. - oferta nr 7 - TOR-MEL Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,20. - oferta nr 8 - Przemysław Wolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H.P ARDEN, os. Przemysława 16a/7, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,77. - oferta nr 9 - Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. NORTEX, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,37.
Data zamieszczenia informacji