Nr postępowania DZ/IB/341/054/10

Przebudowa Rowu Dworskiego w ul. Spławie na odcinku od km 4+430 do ul. Ostrowskiej oraz Rowu S-D od wylotu do Spławki do połączenia z Rowem Dworskim w ul. Spławie w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Henryka Paczkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DRENBUD? Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, z ceną brutto: 1.850.379,54 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Henryk Paczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DRENBUD? Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji