Nr postępowania DZ/UD/341/046/10

Remont przejścia podziemnego pod ulicą Chartowo (na wysokości osiedla Lecha-Czecha) oraz pod ulicą Warszawską (na wysokości hotelu Novotel) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla zadania nr 1 (remont przejścia podziemnego pod ulicą Chartowo na wysokości osiedla Lecha ? Czecha) i dla zadania nr 2 (remont przejścia podziemnego pod ulicą Warszawską na wysokości hotelu Novotel), została uznana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: ?Pol-Dróg Piła? Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła oraz NIWA Sp. z o. o., ul. Długa 14, Niwiska Dolne, 98-330 Pajęczno, z ceną brutto dla zadania nr 1: 633.173,05 zł i z ceną brutto dla zadania nr 2: 725.769,03 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Torkret W. Majchrzak Sp. j., ul. Skryta 12, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1:67,61; liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 2: 69,96; - oferta nr 2 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: ?Pol-Dróg Piła? Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła oraz NIWA Sp. z o. o., ul. Długa 14, Niwiska Dolne, 98-330 Pajęczno, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1:100,00, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 2: 100,00; - oferta nr 3- Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?IKOMONT? Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 59, Janikowo, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1:62,57; liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 2: 72,74.
Data zamieszczenia informacji