Nr postępowania DZ/IB/341/049/10

Dostawa oraz instalacja systemu sygnalizacji i blokad wjazdu na Stary Rynek w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę - Cezarego Bielaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?AKTIV ELEKTRONIK?, ul. Obornicka 258 A,60-693 Poznań, z ceną brutto 697.609,74 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:złożona przez Cezarego Bielaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?AKTIV ELEKTRONIK?, ul. Obornicka 258 A, 60-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 100.
Data zamieszczenia informacji