Nr postępowania DZ/UD/341/057/10

Remont nawierzchni chodników ul. Rawickiej w Poznaniu odcinek od ul. Kępińskiej do ul. Ponieckiej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 114.668,92 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez DROGBET Wieczorek Sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów ? 94,52; - oferta nr 2 złożona przez MATT s.c. ul. Poznańska 62 a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów ? 72,40; - oferta nr 3 złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Budromel?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów ? 100.
Data zamieszczenia informacji