Nr postępowania DZ/IB/341/060/10

Budowa fontanny na Placu Wolności w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jana Gutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA GUTKOWSKI Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, z ceną brutto: 3.316.124,90 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Jan Gutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA GUTKOWSKI Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji