Nr postępowania DZ/RB/341/063/10

Modernizacja Systemu Sterowania Ruchem w ramach projektu ITS Poznań; Etap I: Projekt rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie zachodnim miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez HFC Systems sp. z o.o., oś. Oświecenia 59, 61-210 Poznań, z ceną brutto 121.470,68 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:oferta nr 1 ? HAWE Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica, liczba uzyskanych punktów: 67,87; oferta nr 2 - HFC Systems sp. z o.o., oś. Oświecenia 59, 61-210 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 3- Dominika Pulikowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED-PROJECT, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,37.
Data zamieszczenia informacji