Nr postępowania DZ/UD/341/071/10

Remont nawierzchni chodników w ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Łozowej do ul. Cyprysowej oraz na odcinku od ul. Orzechowej do nowego pozbruku w ciągu ul. Kasztanowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, z ceną brutto: 102.161,20 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,68; - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71,65; - oferta nr 4 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o. o. sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 78,46.
Data zamieszczenia informacji