Nr postępowania DZ/IB/341/066/10

Budowa ul. Oświęcimskiej na odc. ul. Żeglarska ? ul. Przedborska, ul. Chęcińskiej i ul. Wareckiej w Poznaniu w zakresie infrastruktury AQUANET S.A. i Zarządu Dróg Miejskich

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez P.R.B.I. ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn z ceną brutto: 2.062.996,84 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ? NAJNIŻSZA CENA (100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 P.R.B.I. ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji