Nr postępowania DZ/IB/341/076/10

Remont kładki dla pieszych Żegrze I nad ul. Żegrze w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez FEROCO S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul. Marcelińskiej 92/94, z ceną brutto: 2.508.857,91 zł po dokonaniu poprawienia stwierdzonych omyłek rachunkowych. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - INPRO-Bud Andrzej Świderski Sp. jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,4; - oferta nr 2 - FEROCO S.A., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji