Nr postępowania DZ/IB/341/075/10

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Naramowicką (przy ul. Ugory) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 226.066,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2: Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 94,96.
Data zamieszczenia informacji